(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 8. a 9. března 2007 v Bruselu a o pozicích České republiky
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (vysloven souhlas s přistoupením)
 3. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (nezabývat se)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (schválen)
 7. Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis
  /evropský senátní tisk č. K 020/06/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh rozhodnutí Rady EU, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)- senátní tisk č. M 009/06
   (schválen návrh doporučení VZVOB)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam  (schválen)
 11. Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii_obstavení bankovních účtů
  /evropský senátní tisk č. K 102/05/Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí)
  /evropský senátní tisk č. N 098/05/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 13. Návrh na volbu vedoucího Stálé delegace Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
   (zvolen senátor Václav Roubíček)
 14. Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století - Senátní tisk č. K 5/06
   (schváleno doporučení VEU)
 15. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2006
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam  (vzata na vědomí + doprovodné usnesení)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - 1. čtení
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (přikázán)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 97_67_ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
  /evropský senátní tisk č. N 100/05/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 20. Návrh na konání 10. veřejného slyšení Senátu
   (schváleno konání 10. veřejného slyšení)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k této Úmluvě
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství - senátní tisk č. N 014/06
   (schváleno doporučení VEU)
 23. Návrh na schválení nominace ověřovatele Senátu
   (schváleno)
 24. Petice "Zachraňte SOŠ a SOU obchodní v Jablonci nad Nisou"
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (projednáno)
 25. Volba zástupců Senátu PČR do Parlamentní pracovní skupiny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska a členy Spolkové rady Rakouska o problematice jaderné elektrárny Temelín
   (Jako zástupci byli zvoleni sen. Soňa Paukrtová, sen. Pavel Eybert a sen. Vítězslav Jonáš)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.