(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  /senátní tisk č. 21/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 24/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jiřího Pospíšila, Jaroslava Kubery, Přemysla Sobotky, Daniely Filipiové, Milana Balabána a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 379/Stenozáznam  (schválen)
 7. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2006 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 8. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2006 a jejím dalším rozvoji
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 9. Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 8. a 9. března 2007 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 10. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES, podepsaná dne 10. dubna 2006 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 382/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsaná dne 17. července 2006 v Bruselu
  /senátní tisk č. 383/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu
  /senátní tisk č. 384/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě
  /senátní tisk č. 392/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
  /senátní tisk č. 387/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  /senátní tisk č. 393/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz a o změně zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu Energetická politika pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 015/06/Stenozáznam  (konstatuje)
 21. Návrh změn ve složení orgánů Senátu
   (bere na vědomí, stanoví a volí)
 22. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
   (předesdkyní zvolena sen. Jana Juřenčáková)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou
  /senátní tisk č. 381/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
  /senátní tisk č. 404/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 25. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005
  /senátní tisk č. 388/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.