(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
  /evropský senátní tisk č. N 087/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut
  /evropský senátní tisk č. N 103/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 5. Návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (nezabývat se)
 6. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátora Josefa Novotného a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 369/Stenozáznam  (zamítnut)
 9. Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 14. až 15. prosince 2006 v Bruselu a o pozicích ČR
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 10. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jiřího Pospíšila, Jaroslava Kubery, Přemysla Sobotky, Daniely Filipiové, Milana Balabána a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 379/Stenozáznam  (prodloužena lhůta)
 11. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů výborů Senátu
   (souhlasí se zřízením)
 12. Návrh usnesení Senátu k popírání holokaustu
   (schváleno)
 13. Návrh usnesení Senátu k rozhodnutí libyjského soudu
   (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.