(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty - senátní tisk č. K 75/05
   (konstatuje)
 2. Sdělení Komise Evropské radě Program pro občany Dosažení výsledků pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 080/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 3. Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
  /evropský senátní tisk č. K 072/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech
  /evropský senátní tisk č. N 089/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 6. Dokument EU: Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních směřujících k zajištění vymáhání práv k duševnímu vlastnictví
  /evropský senátní tisk č. N 079/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 7. Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
  /senátní tisk č. 380/Stenozáznam  (volí)
 8. Návrh na konání 9. veřejného slyšení Senátu
   (schváleno)
 9. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění
  /evropský senátní tisk č. N 046/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 10. Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění - 2. čtení
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů - 2. čtení
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Josefa Novotného a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - 1. čtení
  /senátní tisk č. 369/Stenozáznam  (přikázán výborům)
 14. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (vyřazen z pořadu)
 15. Návrh na změnu termínu konání 9. veřejného slyšení Senátu a na doplnění účastníků
   (schváleno)
 16. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (schválen)
 17. Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005
  /senátní tisk č. 365/Stenozáznam  (vzat na vědomí)
 18. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jiřího Pospíšila, Jaroslava Kubery, Přemysla Sobotky, Daniely Filipiové, Milana Balabána a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů - 1. čtení
  /senátní tisk č. 379/Stenozáznam  (přikázán)
 19. Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 391/Stenozáznam  (zvolen Jan Litomiský)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
  /senátní tisk č. 389/Stenozáznam  (schválen)
 21. Petice k reality show
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (projednána)
 22. Petice "www.zrusmekomunisty.cz"
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (projednána)
 23. Petice proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam  (konstatuje)
 24. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007
  /senátní tisk č. 386/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 25. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č_ 2424_2001 o vývoji Schengenského inf. systému druhé generace
  /evropský senátní tisk č. N 091/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 26. Vývoj situace vztahu mezi Gruzií a Ruskou federací
   (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.