(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (nezabývat se)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Sdělení Komise Evropské radě: Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut
  /evropský senátní tisk č. K 068/05/Stenozáznam  (schváleno)
 4. Návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 345/Stenozáznam  (nezabývat se)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharsku republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharsku republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. února 2006 v Praze
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 350/Stenozáznam  (zamítnut)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 351/Stenozáznam  (zamítnut)
 10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam  (zamítnut)
 11. Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (přikázán)
 12. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 360/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
  /senátní tisk č. 356/Stenozáznam  (nezabývat se )
 14. Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu
  /evropský senátní tisk č. N 077/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 342/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 347/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
  /senátní tisk č. 352/Stenozáznam  (nezabývat se)
 18. Petice za obranu dostupné zdravotní péče
  /senátní tisk č. 358/Stenozáznam  (konstatuje)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 357/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (nezabývat se)
 21. Sdělení Komise jarní Evropské radě Čas zařadit vyšší rychlost
  /evropský senátní tisk č. K 055/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 22. Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 15. a 16. června 2006 v Bruselu a o pozicích České republiky
  /senátní tisk č. 361/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 23. Stanovisko Mandátového a imunitního výboru k písemnému oznámení senátora Milana Šimonovského předsedovi Senátu o zvolení poslancem Parlamentu ČR a o vzniku neslučitelnosti funkcí
   (bere na vědomí)
 24. Výroční zpráva Evropské Komise za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 075/05/Stenozáznam  (projednán)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 362/Stenozáznam  (nezabývat se)
 26. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného 15. a 16. června 2006 v Bruselu
   (vzato na vědomí)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (schválen)
 30. Návrh na prodloužení doby pro projednání návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění ve výborech
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (prodlužuje lhůtu pro výbory)
 31. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005
  /senátní tisk č. 353/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 32. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2005
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 33. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (přerušené projednávání)
 34. Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (přikázán)
 35. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (zamítnut)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.