(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam  (nezabývat se)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Jersey a Českou republikou
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Ostrovem Man a Českou republikou
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a Českou republikou
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. prosince 2005 v Praze
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (zamítnut)
 18. Návrh zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (zamítnut)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona o evropské družstevní společnosti
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (nezabývat se)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 23. a 24. března 2006 v Bruselu
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 27. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 28. Návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (zamítnut)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam  (zamítnut)
 31. Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (zamítnut Návrh zákona byl znovu postoupen 22. března 2006)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (schválen)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (schválen)
 34. Návrh zákona o insolvenčních správcích
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 35. Ustavení Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem
   (ustavena)
 36. Volba předsedy Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem
   (přerušeno)
 37. Návrh na změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2006
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (schváleno)
 38. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 39. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu Správa železniční dopravní cesty s. o.
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam
 40. Návrh na prodloužení doby pro projednání senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (konstatuje)
 41. Volba předsedy Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem
   (zvolen předseda)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 338/Stenozáznam  (nezabývat se Zákon je projednáván podle § 118 zákona o Jednacím řádu Senátu)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam  (schválen)
 44. Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam  (pozmeňovací návrhy)
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam  (schválen)
 46. Vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 47. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (rozhodnutí PS vzato na vědomí)
 48. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (rozhodnutí PS vzato na vědomí)
 49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (rozhodnutí PS vzato na vědomí)
 50. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2005 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 51. 11. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.