(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam  (zamítnuto)
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona
  /senátní tisk č. 202/Stenozáznam  (zamítnuto)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam  (zamítnuto)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (zamítnuto)
 5. Návrh zákona o kronikách obcí
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (zamítnuto)
 6. Návrh zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 203/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (nezabývat se)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (pozměńovací návrhy)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsaná ve Skopji dne 7. října 2005
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam  (schváleno)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (schváleno)
 19. Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 210/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Návrh zákona o veřejných zakázkách
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam  (schváleno)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (schváleno)
 26. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dozoru nad finančním trhem
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (schváleno)
 27. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (nezabývat se )
 29. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 30. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu
  /senátní tisk č. 236/Stenozáznam  (vysloven souhlas s účastí)
 31. Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2005
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 32. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Liany Janáčkové
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 33. Návrh trestního zákoníku
  /senátní tisk č. 219/Stenozáznam  (zamítnuto)
 34. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam  (zamítnuto)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (nezabývat se)
 36. Petice za zrušení a zasypání Dolu Frenštát
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (projednáno)
 37. Petice k etické výchově mladé generace
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (konstatuje)
 38. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 40. Návrh zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 41. Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 42. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 43. Návrh zákona o sociálních službách
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 44. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 45. Návrh zákona o nemocenském pojištění
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 46. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 47. Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 48. Návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 49. Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 50. 9. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   7.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.