(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu
   (přijal doporučení)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Zpráva o vývoji Evropské unie v uplynulém období a jejím dalším rozvoji
   (přerušeno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (nezabývat se)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Situace ve Všeobecné zdravotní pojišťovně
   (žádá ministra zdravotnictví)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 20. Návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam  (přerušeno)
 21. Návrh zákona o provádění referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (zamítnuto)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam  (zamítnuto)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2006
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (schváleno)
 26. Zpráva o přejímání závazků vyplývajících z členství v Evropské unii do právního řádu, především o provádění legislativních aktů vyžadujících transpozici
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 33. Usnesení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku k dopisu ministra zdravotnictví ze dne 7. prosince 2005
   (bere na vědomí a žádá)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 35. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 36. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (přerušeno)
 38. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Kůrka)
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (vysloven souhlas s jmenováním)
 39. Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu rezortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pakistánské islámské republice
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Sedmý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 42. Informace vlády ČR o pořadu jednání Evropské rady konaném ve dnech 15. a 16. prosince 2005 v Bruselu a o pozicích České republiky
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (přerušeno)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (schváleno)
 44. Informace vlády ČR o pořadu jednání Evropské rady konaném ve dnech 15. a 16. prosince 2005 v Bruselu a o pozicích České republiky
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (schváleno usnesení)
 45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 47. Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (konstatuje)
 48. Návrh senátního návrhu zákona Mandátového a imunitního výboru, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (2. čtení - přerušeno)
 49. Návrh na podporu Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy "Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů"
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (schváleno)
 50. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (přikázán)
 51. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 52. Návrh senátního návrhu zákona Mandátového a imunitního výboru, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (zamítnuto)
 53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 54. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (přikázán)
 55. Usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ke stavu zákonodárného procesu v České republice
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (Senát konstatuje)
 56. 8. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.