(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (vysloven souhlas s přístupem)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Sedmý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) a pro Euratom (2007-2011)
  /evropský senátní tisk č. N 015/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 6. Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam  (schvaluje)
 7. Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam  (schvaluje)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam  (zamítnut)
 10. Návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (zamítnuto)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (nezabývat se )
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (nezabývat se)
 17. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (schváleno)
 21. Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (přerušeno)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam  (zamítnut)
 25. Zelená kniha o politice v oblasti finančních služeb 2005-2010
  /evropský senátní tisk č. K 028/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 26. Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam  (pozměnovací návrhy)
 27. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vlasta Formánková)
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (zamítnut)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (zamítnut)
 30. Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 31. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 32. Volba osoby navrhované Senátem k jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (navrhuje na předsedu ÚOOÚ pana I. Němce)
 33. Postup Ministerstva vnitra ČR ve věci zásahu proti účastníkům CzechTek
   (žádá vládu)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam  (schválen)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam  (schválen)
 37. Návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (nezabývat se)
 38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 39. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zdravější, jistější a sebevědomí občané: Strategie ochrany zdraví a spotřebitele Návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady zřizující Program akcí Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele na období 2007-2013 43 - senátní tisk č. K 21/05
   (doporučuje)
 40. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - 2. čtení
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 41. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 42. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jaroslava Kubery, Tomáše Julínka, Jiřího Šnebergera, Jiřího Lišky, Miroslava Škalouda a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů - 2. čtení
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (schválen)
 43. Návrh Nařízení EP a Rady týkající se Vízového Informačního Systému (VIS) a výměny dat o krátkodobých vízech mezi členskými státy
  /evropský senátní tisk č. N 001/05/Stenozáznam  (konstatuje)
 44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam  (schválen)
 46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 47. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením Podvýboru pro konkurenceschopnost, vzdělávání a mládež Výboru pro záležitosti Evropské unie
 48. Návrh senátního návrhu zákona Mandátového a imunitního výboru, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů - 1. čtení
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (přikázán)
 49. Návrh na konání 8. veřejného slyšení Senátu
   (schváleno)
 50. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (schválen)
 51. Zelená kniha vyrovnání se s demografickou změnou: nová solidarita mezi generacemi
  /evropský senátní tisk č. K 014/05/Stenozáznam  (doporučuje)
 52. Národní Lisabonský program 2005 - 2008 (Národní program reforem České republiky)
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 53. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (nezabývat se)
 54. Návrh nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru
  /evropský senátní tisk č. N 034/05/Stenozáznam  (doporučuje)
 55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 56. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - 2. čtení
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (schváleno)
 57. 7. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   7.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.