(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Pozice vlády České republiky na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 16. a 17. června 2005
   (projednáno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh zákona o Vojenském zpravodajství
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (schváleno)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (zamítnuto)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (zamítnut)
 19. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
   (rezignace vzata na vědomí)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 262/ (přerušeno)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004)
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (vrácen do výborů)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (projednávání přerušeno pro jednání VZSP)
 24. Návrh zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku některým osobám a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
   (zvolen nový člen)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 29. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaném ve dnech 16. a 17. června 2005 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (projednáno)
 30. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (schváleno)
 31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 32. Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (schváleno)
 33. Návrh Podrobnějších pravidel projednávavání peticí v Senátu
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (schváleno)
 34. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (přikázán)
 35. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 36. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 37. 6. schůze Senátu
   (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.