(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (schváleno)
 4. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003
  /senátní tisk č. 455/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
  /senátní tisk č. 459/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
  /senátní tisk č. 472/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jaroslava Kubery, Tomáše Julínka, Jiřího Šnebergera, Jiřího Lišky, Miroslava Škalouda a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (přikázán)
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (přikázán)
 9. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu.
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (vysloven souhlas s přístupem)
 13. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 46/ ve výborech
   (schváleno)
 14. Návrh nařízení Rady stanovující obecná ustanovení o Evropském fondu regionálního rozvoje, Evropském sociálním fondu a Kohezním fondu
  /evropský senátní tisk č. N 006/04/Stenozáznam  (doporučuje)
 15. Návrh nařízení EP a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje
  /evropský senátní tisk č. N 009/04/Stenozáznam  (doporučuje)
 16. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic, silnic a tranzitních železničních koridorů a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (zamítnuto)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Finanční perspektiva 2007-2013 - Negociační balíček
  /evropský senátní tisk č. K 016/05/Stenozáznam  (doporučuje)
 21. Návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (schváleno)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (nezabývat se)
 24. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
   (zřízen)
 25. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2004
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 26. 5. schůze Senátu
 27. kkkk

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.