(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor platně zvolen
   (vzato na vědomí)
 2. Slib senátora
 3. Návrh na změnu zasedacího pořádku v Jednacím sále Senátu
 4. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
 5. Návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii
  /senátní tisk č. 422/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950
  /senátní tisk č. 424/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (I. kolo I. volby - nikdo nezvolen; II. kolo I. volby - zvolen senátor Pavel Eybert)
 10. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 16. a 17. prosince 2004 v Bruselu a o pozicích ČR
   (vzato na vědomí)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 465/Stenozáznam  (zamítnuto)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
  /senátní tisk č. 425/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  /senátní tisk č. 438/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  /senátní tisk č. 439/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 440/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Tomáše Julínka, Jiřího Lišky, Jaroslava Mitlenera a dalších senátorů o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (Přikázáno ÚPV, VEU a Stálé komisi pro Ústavu a parlamentní procedury)
 21. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (zamítnuto)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 436/Stenozáznam  (Odročeno do konce února 2005)
 24. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2004 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 25. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
   (vysloven souhlas)
 26. Způsob delegování zástupců Senátu Parlamentu České republiky k vráceným a zamítnutým návrhům zákonů k projednání v Poslanecké sněmovně
   (schváleno)
 27. 3. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.