(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  /senátní tisk č. 464/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 467/Stenozáznam  (nezabývat se)
 3. Informace vlády České republiky o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2004
  /senátní tisk č. 433/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 461/Stenozáznam  (nezabývat se)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 469/Stenozáznam  (nezabývat se )
 6. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání
   (vysloven souhlas )
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 462/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 463/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 466/Stenozáznam  (schváleno)
 10. Různé
 11. 2. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.