(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 5. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
 2. Slib senátorů
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
   (vzato na vědomí)
 4. Volba předsedy Senátu
   ( předsedou Senátu byl zvolen Přemysl Sobotka)
 5. Schválení zasedacího pořádku
 6. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
 7. Volba místopředsedů Senátu
   (místopředsedy Senátu byli zvoleni Jiří Liška, Eduard Outrata, Petr Pithart a Petr Smutný)
 8. Stanovení počtu ověřovatelů
   (stanoveno)
 9. Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu
 10. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
   (zřízeno)
 11. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
   (stanoveno)
 12. Ustavení výborů Senátu
   (výbory ustaveny)
 13. Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2005
  /senátní tisk č. 475/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
   (schváleno)
 15. Ustavení komisí Senátu
   (komise ustaveny)
 16. Volba předsedů komisí Senátu
   (zvoleni)
 17. Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
   (stanoven)
 18. Volba členů stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
   (zvoleni)
 19. Informace Stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2004
  /senátní tisk č. 470/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 20. Informace stálých delegací Senátu Parlamentu České republiky o činnosti za 4. funkční období
  /senátní tisk č. 471/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 21. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaroslava Novotná)
  /senátní tisk č. 434/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 453/Stenozáznam  (schváleno)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 454/Stenozáznam  (schváleno)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 457/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý v Moskvě dne 4. října 2001
  /senátní tisk č. 410/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 26. 1. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.