(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
  /senátní tisk č. 416/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 415/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004
  /senátní tisk č. 396/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 418/Stenozáznam  (zamítnuto)
 5. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapeštská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
  /senátní tisk č. 377/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací
  /senátní tisk č. 408/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Šuly a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 406/Stenozáznam  (přikázán)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
  /senátní tisk č. 382/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 9. Návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
  /senátní tisk č. 419/Stenozáznam  (schváleno)
 10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
  /senátní tisk č. 420/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005
  /senátní tisk č. 407/Stenozáznam  (schváleno)
 12. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005
  /senátní tisk č. 412/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 421/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh zákona o správních poplatcích
  /senátní tisk č. 431/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
  /senátní tisk č. 432/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
  /senátní tisk č. 423/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
  /senátní tisk č. 426/Stenozáznam  (přerušeno do 16:00)
 18. Stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie a Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ke schválenému textu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
  /senátní tisk č. 437/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 427/Stenozáznam  (nezabývat se)
 20. Návrh zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
  /senátní tisk č. 428/Stenozáznam  (schváleno)
 21. Návrh zákona o evropské společnosti
  /senátní tisk č. 429/Stenozáznam  (schváleno)
 22. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
  /senátní tisk č. 430/Stenozáznam  (nezabývat se)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 436/Stenozáznam  (přikázán)
 24. Návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
  /senátní tisk č. 426/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), přijatá na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003
  /senátní tisk č. 383/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 26. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli senátoři zvolení v doplňovacích volbách do Senátu platně zvoleni
 27. Slib senátorů zvolených v doplňovacích volbách do Senátu
 28. Pověření dalšího senátora odůvodněním senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů v PS
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 435/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 30. Návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo
  /senátní tisk č. 417/Stenozáznam  (schváleno)
 31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství
  /senátní tisk č. 409/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 33. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
  /senátní tisk č. 456/Stenozáznam  (nezabývat se)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 441/Stenozáznam  (nezabývat se)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 449/Stenozáznam  (schváleno)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
  /senátní tisk č. 443/Stenozáznam  (schváleno)
 37. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003
  /senátní tisk č. 444/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 38. Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 448/Stenozáznam  (schváleno)
 39. Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 445/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 452/Stenozáznam  (schváleno)
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 451/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 468/Stenozáznam  (schváleno)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  /senátní tisk č. 458/Stenozáznam  (schváleno)
 44. Návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy a o změně zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 442/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 45. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 4. funkčním období
   (vzato na vědomí)
 46. Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 450/Stenozáznam  (schváleno)
 47. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 447/Stenozáznam  (schváleno)
 48. Návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
  /senátní tisk č. 446/Stenozáznam  (schváleno)
 49. Informace vlády ČR o pořadu jednání Evropské rady konaném ve dnech 16. a 17. prosince 2004 v Bruselu a pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 50. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Šuly a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 406/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 51. 18. schůze Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.