(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
  /senátní tisk č. 384/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (schváleno s pozměňovacími návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 379/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8
  /senátní tisk č. 380/Stenozáznam  (nezabývat se)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (odročeno do 31. 8. 2004)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Změny ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
   (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 392/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 395/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 389/Stenozáznam  (nezabývat se)
 12. Změny ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
   (zvolen senátor Luděk Sefzig)
 13. Návrh na udělení státního vyznamenání univ. prof. PhDr. Dr. Ing. Josefu Kratochvilovi
   (schváleno)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 386/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
  /senátní tisk č. 393/Stenozáznam  (nezabývat se)
 16. Návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
  /senátní tisk č. 390/Stenozáznam  (nezabývat se)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 387/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 391/Stenozáznam  (schváleno)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 394/Stenozáznam  (přerušeno)
 20. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Ivana Janů)
  /senátní tisk č. 376/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
  /senátní tisk č. 374/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 394/Stenozáznam  (zamítnuto)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 397/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 385/Stenozáznam  (schváleno)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 398/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 399/Stenozáznam  (schváleno)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 400/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva ze dne 18. prosince 1997 vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (přerušeno)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva ze dne 18. prosince 1997 vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 402/Stenozáznam  (zamítnuto)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 401/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 388/Stenozáznam  (schváleno)
 33. Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  /senátní tisk č. 403/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 34. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
  /senátní tisk č. 404/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 35. Návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 405/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.