(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (přikázán)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 356/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb.
  /senátní tisk č. 357/Stenozáznam  (nezabývat se)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Roubíčka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (přerušeno do čtvrtrka 10.6.)
 6. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2003
  /senátní tisk č. 352/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 7. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2003
  /senátní tisk č. 338/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání senátního tisku č. 361 ve výborech Senátu
   (schváleno)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Roubíčka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (schváleno)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely, Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství, Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení, Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (dán souhlas)
 11. Návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  /senátní tisk č. 368/Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  /senátní tisk č. 369/Stenozáznam  (nezabývat se)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 358/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 367/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 370/Stenozáznam  (schváleno)
 16. Návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
  /senátní tisk č. 365/Stenozáznam  (schváleno)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 366/Stenozáznam  (schváleno)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 371/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.)
  /senátní tisk č. 360/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 372/Stenozáznam  (schváleno)
 21. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF)
  /senátní tisk č. 375/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství podepsaná ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 a Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství podepsaný ve Washingtonu dne 19. listopadu 1956
  /senátní tisk č. 361/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 23. Návrh na vyslání protichemického odřadu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti XXVIII. Letních Olympijských a XII. Paralympijských her v Řecku
  /senátní tisk č. 381/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 24. Informace vlády České republiky o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
   (vzato na vědomí)
 25. Informace vlády České republiky o jejích představách směřujících k naplnění § 119a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
   (vzato na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.