(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (schváleno)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam  (schváleno)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (nezabývat se)
 10. Návrh usnesení Senátu k vyhrazení míst pro senátory Parlamentu ČR v řídících a monitorovacích výborech pro využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie
   (přerušeno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (nezabývat se)
 13. Návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam  (nezabývat se)
 14. Návrh na změnu názvu výboru pro evropskou integraci a určení, kterým výborům Senátu bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie
   (schváleno)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Návrh zákona o zaměstnanosti
  /senátní tisk č. 342/Stenozáznam  (schváleno)
 18. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (přerušeno)
 20. Návrh Koncepce směřování České republiky v rámci Evropské unie na léta 2004 - 2013
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 21. Informace vlády České republiky o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
   (přerušeno)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh usnesení Senátu k vyhrazení míst pro senátory Parlamentu ČR v řídících a monitorovacích výborech pro využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie
   (schváleno)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 26. Informace vlády České republiky o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
   (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 27. Návrh zákona o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 347/Stenozáznam  (schváleno)
 29. Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2003
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 30. Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2003
  /senátní tisk č. 353/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 31. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. PhDr. Stanislav Balík)
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 32. Návrh zákona správní řád
  /senátní tisk č. 350/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 33. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
  /senátní tisk č. 351/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 34. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam  (nezabývat se)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 345/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.