(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Ankaře dne 2. října 2003
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 2. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (odročeno do 30. června 2004)
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (odročeno o 1 rok)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě založené na článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995 a Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 30. listopadu 2000 a Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 9. - Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (zamítnuto)
 11. Návrh zákona,kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (nezabývat se)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (nezabývat se)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (schváleno)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (schváleno)
 18. Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (schváleno)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam  (schváleno)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (schváleno)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (schváleno)
 22. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (schváleno)
 23. Návrh zákona o kolektivním investování
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (schváleno)
 24. Návrh zákona o dluhopisech
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (schváleno)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (schváleno)
 26. Návrh zákona o Celní správě České republiky
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (schváleno)
 27. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 29. Návrh na změnu v nominaci pozorovatelů účastnících se jednání Evropského parlamentu za Senát
   (schváleno)
 30. Jmenování 7 poslanců Evropského parlamentu zastupujících Českou republiku v období od 1. května 2004 do 19. července 2004
   (schváleno)
 31. Návrh zákona o dani z přidané hodnoty
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (schváleno)
 32. Návrh zákona, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (nezabývat se)
 33. Návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (nezabývat se)
 34. Informace vlády České republiky o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
   (bere na vědomí)
 35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou, podepsaná v Praze dne 24. listopadu 2003
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 36. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 37. Návrh zákona o zřízení Univerzity obrany
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (schváleno)
 38. Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen - prosinec 2003
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 39. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za rok 2003
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 40. Návrh usnesení Senátu vyzývající prezidenta republiky k urychlenému předložení návrhů na vyslovení souhlasu se jmenováním soudců Ústavního soudu
   (schváleno)
 41. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.)
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam  (schváleno)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (schváleno)
 44. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 45. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (nezabývat se)
 47. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (nezabývat se)
 48. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (schváleno)
 49. Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (schváleno)
 50. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam  (schvaluje)
 51. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (schváleno)
 52. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 53. Návrh na změnu Podrobnějších pravidel jednání Senátu a jeho orgánů o mezinárodních smlouvách
   (schváleno)
 54. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 55. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 56. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam  (schváleno)
 57. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (nezabývat se)
 58. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 59. Návrh na konání 7. veřejného slyšení Senátu
   (schváleno)
 60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, sjednaná mezi Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou a Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie), Republikou Island, Knížectvím Lichtenštejnsko, Norským královstvím (státy Evropského sdružení volného obchodu)
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   7.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.