(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (nezabývat se)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (schváleno)
 4. Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001
  /senátní tisk č. 203/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 16. Návrh na doplnění Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2004
   (schvaluje)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (schvaluje)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Antidopingová úmluva (č. 135) a Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě (č.188)
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (schváleno)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (zamítnuto)
 23. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. července 2003 v Praze
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 24. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. dubna 2003
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (schváleno)
 26. Návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (schváleno)
 29. Informace vlády České republiky o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
   (vzato na vědomí)
 30. Návrh zákona o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 31. Informaci vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními parnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - září 2003
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 32. Informaci vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2003 do 30. září 2003
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 33. nformace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 34. Rozhodnutí vlády o souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a s přelety ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Státu Izrael, Jordánského hášimovského království, Egyptské arabské republiky, Království Saúdské Arábie, Státu Kuvajt, Ománu, Spojených arabských emirátů, Bahrajnského království, Syrské arabské republiky, Pákistánské islámské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Tuniské republiky, Čadské republiky a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 35. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (schváleno)
 36. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 37. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 38. Návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, Doporučení č. 193 o podpoře družstev a Doporučení č. 194 týkající se seznamu nemocí z povolání a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijaté na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (vzato na vědomí, nedán souhlas k ratifikaci)
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (schváleno)
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (schváleno)
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (schváleno)
 42. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 44. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 46. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách - Dohoda ADN, podepsané v Ženevě dne 26. května 2000
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 47. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění následných dodatků a ve znění sjednoceném Protokolem ze dne 27. června 1997
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 48. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (schváleno)
 49. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 50. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 51. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 52. Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2003
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 53. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2003 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 54. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.