(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o styku s dětmi, přijatá ve Vilniusu dne 3. května 2002
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (nezabývat se)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým)
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 8. Návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
   (vzato na vědomí)
 11. Slib senátora
   (projednáno)
 12. Změna ve složení orgánů Senátu
   (schváleno)
 13. Změna Zasedacího pořádku Senátu
   (schváleno)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (schváleno)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 219/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (schváleno)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 210/Stenozáznam  (schváleno)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997, podepsaná v Praze dne 17. června 2003
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (schváleno)
 22. Návrh na změnu podrobnějších pravidel Senátu a jeho orgánů o mezinárodních smlouvách
   (schváleno)
 23. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001
  /senátní tisk č. 202/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam  (schváleno)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam  (schvaluje)
 26. Informace vlády České republiky o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
   (vzato na vědomí)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 28. Návrh zákona o veřejných zakázkách
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (schváleno)
 29. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam  (nezabývat se)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 31. Návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam  (schváleno)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (schváleno)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (nezabývat se)
 34. Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam  (schváleno)
 35. Návrh na konání 7. veřejného slyšení Senátu
   (nepřijato usnesení)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (schváleno)
 37. Návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2004
   (schváleno)
 38. Rozhodnutí Senátu o nároku senátorského klubu "Nezařazení" na poměrné zastoupení v orgánech Senátu
   (nepřijato usnesení)
 39. Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2003
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 40. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.