(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 3. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006), které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh zákona o spotřebních daních
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná v Zábřehu dne 5. prosince 2002
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 16. Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 17. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 18. Potvrzení předsedy Ústavně-právního výboru
   (projednáno)
 19. Změna ve složení orgánů Senátu
   (projednáno)
 20. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.