(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 119, 121, 123, 141/Stenozáznam  (vysloven souhlas - D. Lastovecká, nevysloven souhlas - V. Balaš, V. Pavlíček, K. Veselá Samková Se žádostí prezidenta nebyl vysloven souhlas)
 2. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (nezabývat se)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (zamítnuto)
 4. Návrh zákona o Antarktidě a změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (schváleno)
 5. Návrh na změnu Podrobnějších pravidel jednání Senátu a jeho orgánů o mezinárodních smlouvách
   (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam  (nezabývat se)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Zpráva o činnosti delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu EU
   (přerušeno)
 14. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Zpráva o činnosti delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu EU
   (vzato na vědomí)
 16. Závrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.