(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (schváleno)
 3. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (zamítnuto)
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (nezabývat se)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (schváleno)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (nezabývat se)
 12. Návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (nezabývat se)
 13. Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 14. Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 15. Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2002
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 16. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Heleny Rögnerové a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (zamítnuto)
 17. Volba osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (zvolena K. Bendová)
 18. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (jednání přerušeno v obecné rozpravě do čtvrtka 29. května Jednání o návrhu zákona přerušeno v obecné rozpravě do 29. května 2003)
 19. Souhrnná zpráva Veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 20. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýboru výboru Senátu
   (neschváleno)
 21. Návrh na konání 6. veřejného slyšení Senátu
   (schváleno)
 22. Návrh na konání 7. veřejného slyšení Senátu
   (neschváleno)
 23. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (odročeno Jednání o návrhu zákona přerušeno v obecné rozpravě do 29. května 2003)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.