(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 4. funkčním období


 1. Návrh na změnu Podrobnějších pravidel jednání Senátu a jeho orgánů o mezinárodních smlouvách
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam
 3. Návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam
 4. Informace vlády o výsledcích jednání summitu EU v Kodani
   (1. bod odpoledního jednání 19. prosince - 13 hodin)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam
 8. Stanovení úkolů Stálé komisi pro rozvoj venkova
 9. Návrh na změnu Pravidel jednání Senátu při zajištění účasti delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu EU
 10. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýborů výborů Senátu
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam
 13. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýborů Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
 14. Nominace pozorovatelů účastnících se jednání Evropského parlamentu za Senát
 15. Návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam
 16. Informace vlády ČR o doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
  /senátní tisk č. 376, 377, 378, 379/Stenozáznam
 17. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden ? červen 2002
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam
 18. vládní návrh opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.