(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9804. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 98052/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 367/1990 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98053/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), podepsaná v Praze dne 15. října 1997
  /senátní tisk č. 98062/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)
  /senátní tisk č. 98075/Stenozáznam
 5. Návrh senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů - návrh senátního návrhu zákona o svobodě informací a o doplnění a změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, a zákona č. 200/1992 Sb., o přestupcích
  /senátní tisk č. 98005/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98056/Stenozáznam
 7. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98081/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
  /senátní tisk č. 98054/Stenozáznam
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu
  /senátní tisk č. 98064/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji
  /senátní tisk č. 98065/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997
  /senátní tisk č. 98066/Stenozáznam
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice, která byla podepsána dne 2. prosince 1997 v Praze
  /senátní tisk č. 98067/Stenozáznam
 13. Návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 98055/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
  /senátní tisk č. 98076/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o znakové řeči a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 98058/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 98079/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
  /senátní tisk č. 98077/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
  /senátní tisk č. 98057/Stenozáznam
 19. Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod
  /senátní tisk č. 98059/Stenozáznam
 20. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98060/Stenozáznam
 21. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948
  /senátní tisk č. 98063/Stenozáznam
 22. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsaný dne 10. října 1997 ve Štrasburku
  /senátní tisk č. 98070/Stenozáznam
 23. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku
  /senátní tisk č. 98071/Stenozáznam
 24. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně
  /senátní tisk č. 98072/Stenozáznam
 25. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou
  /senátní tisk č. 98073/Stenozáznam
 26. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsaná dne 3. října 1997 v Ankaře
  /senátní tisk č. 98074/Stenozáznam
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98061/Stenozáznam
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98078/Stenozáznam
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
  /senátní tisk č. 98080/Stenozáznam
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98082/Stenozáznam
 31. Návrh senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů - návrh senátního návrhu zákona o svobodě informací a o doplnění a změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, a zákona č. 200/1992 Sb., o přestupcích
  /senátní tisk č. 98005/Stenozáznam
 32. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996
  /senátní tisk č. 98069/Stenozáznam
 33. Naplnění základních práv a svobod
  /senátní tisk č. 98084/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.