(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9802. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 1998
 2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98007/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
  /senátní tisk č. 98012/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98013/Stenozáznam
 5. Návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  /senátní tisk č. 98011/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98008/Stenozáznam
 7. Návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
  /senátní tisk č. 98019/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98020/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
  /senátní tisk č. 98009/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98010/Stenozáznam
 11. Sdělení předsedy volební komise Senátu o lhůtě na podání návrhů na volbu člena Stálé delegace Parlamentu České republiky pro spolupráci s Evropským parlamentem
 12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 98014/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98016/Stenozáznam
 14. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky a jeho orgánům za období od 22. 7. 1997 do 31. 12. 1997
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98017/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
  /senátní tisk č. 98015/Stenozáznam
 17. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu ? Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků (Brusel, 27. června 1997) a těchto jejich příloh: Příloha I ? Statut agentury, Příloha II ? Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV ? Ustanovení o společném systému traťových poplatků (dále jen "Protokol")
  /senátní tisk č. 98026/Stenozáznam
 18. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997
  /senátní tisk č. 98027/Stenozáznam
 19. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu
  /senátní tisk č. 98022/Stenozáznam
 20. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997
  /senátní tisk č. 98023/Stenozáznam
 21. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997
  /senátní tisk č. 98024/Stenozáznam
 22. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997
  /senátní tisk č. 98025/Stenozáznam
 23. Rozpočet Senátu Parlamentu České republiky pro rok 1998
 24. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
  /senátní tisk č. 98015/Stenozáznam
 25. Návrh senátního návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 98006/Stenozáznam
 26. Návrh rezoluce Senátu Parlamentu České republiky k porušování lidských práv v Číně a Tibetu
  /senátní tisk č. 97107/Stenozáznam
 27. Návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
  /senátní tisk č. 98021/Stenozáznam
 28. Volba člena Stálé delegace Parlamentu České republiky pro spolupráci s Evropským parlamentem
 29. Odvolání místopředsedy Senátu Vladimíra Zemana z funkce
 30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice
  /senátní tisk č. 98028/Stenozáznam
 31. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
  /senátní tisk č. 98018/Stenozáznam
 32. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
  /senátní tisk č. 98029/Stenozáznam
 33. Návrh rezoluce Senátu Parlamentu České republiky k porušování lidských práv v Číně a Tibetu
  /senátní tisk č. 97107/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.