(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9701. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Prozatimní pravidla jednání
 2. Prozatimní pravidla jednání
 3. Návrh na zřízení Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 4. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.
  /senátní tisk č. 97010/Stenozáznam
 5. Návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  /senátní tisk č. 97009/Stenozáznam
 6. Návrh vodního zákona
  /senátní tisk č. 97002/Stenozáznam
 7. Návrh usnesení k provedení § 78 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, k návrhu na změnu účinnosti usnesení č.17/1996 z 1. (ustavující) schůze Senátu dne 20. 12. 1996
 8. Návrh zákona o pozemních komunikacích
  /senátní tisk č. 97001/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  /senátní tisk č. 97003/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  /senátní tisk č. 97004/Stenozáznam
 11. Volba členů Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
 12. Volba předsedy Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
 13. Zasedací pořádek
 14. Návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
  /senátní tisk č. 97005/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
  /senátní tisk č. 97006/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., (stavební zákon), č. 455/1991 Sb., (živnostenský zákon) a č. 140/1961 Sb., trestní zákon
  /senátní tisk č. 97007/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů
  /senátní tisk č. 97008/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.