(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 22. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s pobytem ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze
  /senátní tisk č. 375/Stenozáznam
 2. Návrh zákona o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona
  /senátní tisk č. 370/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 367/Stenozáznam
 4. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam
 5. Rozhodnutí vlády ČR o přeletech letadel ozbrojených sil jiných států nad územím ČR a pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR
  /senátní tisk č. 360, 369, 374/Stenozáznam
 6. Informace vlády České republiky o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2002
  /senátní tisk č. 371/Stenozáznam
 7. Návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 365/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 361/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
  /senátní tisk č. 363/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
  /senátní tisk č. 366/Stenozáznam
 12. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
  /senátní tisk č. 362/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  /senátní tisk č. 368/Stenozáznam
 14. Zpráva o činnosti delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu EU
 15. Informace Stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2002
  /senátní tisk č. 372/Stenozáznam
 16. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 3. funkční období
  /senátní tisk č. 373/Stenozáznam
 17. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 3. funkčním období

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.