(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 22. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
  /senátní tisk č. 345/Stenozáznam
 2. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 3. Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2001
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam
 4. Rozhodnutí Senátu podle § 25 zákona o jednacím řádu Senátu o místopředsedovi Senátu, který bude vykonávat pravomoce předsedy Senátu v době od 24. 11. 2000 do doby zvolení nového předsedy Senátu
 5. Návrh na vydání ústavního zákona o referendu
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 20.10.2000)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam
 7. Návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlín
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam
 8. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jaroslava Musiala
 9. Návrh na vydání ústavního zákona o referendu
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpis
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam
 12. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam
 13. Informace vlády ČR o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden - květen 2000
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o hospodaření energií
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 342/Stenozáznam
 18. Návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. (zákon o ochraně práv k odrůdám)
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam
 19. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 347/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 338/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.