(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 21. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 4.8.2000)
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam
 13. Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 4.8.2000)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam
 19. Návrh zákona o povodích
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 9.8.2000)
 24. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 9.8.2000)
 25. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam
 26. Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem k jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam
 29. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam
 30. Návrh na vyslovení souhlasu s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam
 31. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam
 32. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam
 33. Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem k jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam
 34. Návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam
 35. Návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam
 36. Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem k jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam
 37. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam
 38. Návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam
 39. Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu ve věci volby místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam
 40. Návrh na změnu Podrobnějších pravidel jednání Senátu ve věci volby kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.