(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 20. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam
 3. Návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam
 5. Návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971
  /senátní tisk č. 259/
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978
  /senátní tisk č. 260/
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluva č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluva č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu, 1948 a Protokol z roku 1990 k této úmluvě
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropský zákoník sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam
 13. Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu ve věci volby osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam
 14. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam
 18. Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam
 21. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam
 23. Návrh zákona o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 277/ (Jednání přerušeno do 29.6.2000 K návrhu zákona nebylo přijato usnesení.)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 277/ (K návrhu zákona nebylo přijato usnesení.)
 28. Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam
 29. Návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam
 31. Návrh zákona o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam
 32. Návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam
 34. Návrh zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech, a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam
 35. návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam
 36. Návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam
 37. Návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 38. Návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam
 41. Návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam
 42. Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam
 43. Návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam
 44. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999
  /senátní tisk č. 258/
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam
 46. Návrh usnesení Senátu k vývoji situace v Bělorusku
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam
 47. Návrh stanoviska Senátu ke způsobu projednávání změn ústavního pořádku České republiky

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.