(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 19. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam
 2. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000
  /senátní tisk č. 233/ (K návrhu zákona nebylo přijato usnesení.)
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Ankaře dne 12. listopadu 1999
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam
 6. Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 236/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam
 9. Návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, sjednaná v Luganu dne 16. září 1988
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o osvojení dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 24. dubna 1967
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc, sjednaná ve Štrasburku dne 27. ledna 1977
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam
 12. Návrh na učinění prohlášení České republiky podle čl. 14 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, přijatá rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 52/164 z 15. prosince 1997
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam
 14. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam
 18. Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam
 21. Návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam
 23. Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam
 26. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam
 27. Návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam
 29. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam
 30. Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu ve věci volby osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 249/

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.