(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 1999 v Praze
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam
 9. Návrh usnesení Senátu, kterým se vyslovuje k opravám znění návrhů zákonů postupovaných Poslaneckou sněmovnou Senátu
 10. Návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 210/ (K návrhu zákona nebylo přijato usnesení.)
 13. Návrh usnesení Senátu na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb.
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 219/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 213/ (K návrhu zákona nebylo přijato usnesení.)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam
 23. Návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam
 25. Návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam
 26. Návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam
 27. Návrh zákona o obcích (obecní zřízení)
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o krajích (krajské zřízení)
  /senátní tisk č. 202/Stenozáznam
 29. Návrh zákona o okresních úřadech
  /senátní tisk č. 203/Stenozáznam
 30. Vládní návrh k vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v operacích mnohonárodních sil pod vedením NATO JOINT FORGE (SFOR II) na území Bosny a Hercegoviny, JOINT GUARDIAN (KFOR) na území SRJ (Kosova), ALLIED HARBOUR (AFOR) na území Albánie a 6. polní nemocnice při zemětřesení v Turecku za období červenec - prosinec 1999
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam
 31. Návrh zákona o hlavním městě Praze
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam
 32. Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.