(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Informace vlády České republiky o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 2000
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam
 8. Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu ve věci volby kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1999 v Port Louis
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 12. května 1999
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o ochraně olympijských symbolik
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam
 19. Návrh zákona o námořní plavbě
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam
 21. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsaná ve Varšavě dne 9. března 1998
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam
 25. Návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam
 26. Návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam
 27. Návrh zákona o veřejné podpoře
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 170/ (K návrhu zákona nebylo přijato usnesení.)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam
 37. Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam
 38. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.