(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
 2. Slib senátorů
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
 4. Volba předsedy Senátu
 5. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
 6. Volba místopředsedů Senátu
 7. Stanovení počtu ověřovatelů
 8. Schválení nominace ověřovatelů Senátu
 9. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
 10. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
 11. Ustavení výborů Senátu
 12. Vládní návrh na zapojení České republiky do Integrovaného systému protivzdušné obrany Organizace Severoatlantické smlouvy
  /senátní tisk č. 363/ (Schváleno usnesením č. 16 ze dne 20. prosince 2000 na 1. schůzi Senátu na neveřejném jednání)
 13. Vládní návrh k vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v operacích JOINT FORGE na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN na území SRJ - provincie Kosovo za období leden červen 2000
  /senátní tisk č. 365/
 14. Vládní návrh na další působení jednotek Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a uzavřených dohod v roce 2001
  /senátní tisk č. 366/
 15. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
 16. Ustavení komisí Senátu
 17. Volba předsedů komisí Senátu
 18. Návrh na obsazení míst ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací senátory
 19. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
 20. Schválení zasedacího pořádku senátorů v Jednacím sále Senátu
 21. Návrh zákona , kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
  /senátní tisk č. 368/
 22. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
  /senátní tisk č. 367/
 23. Návrh zákona , kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 369/
 24. Návrh usnesení Senátu na stanovení příslušného orgánu Senátu a rozsahu právních úkonů vedoucího Kanceláře Senátu, které činí jménem státu a ke kterým dává souhlas příslušný orgán Senátu, ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.