(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam
 5. Návrh zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam
 6. návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o podpoře sportu
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam
 13. Návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 361/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 296/
 18. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam
 19. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2000
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.