(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
  /senátní tisk č. 24/Stenozáznam
 6. Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam
 10. Návrh senátního návrhu zákona,kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb. a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 11. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam
 12. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýborů výborů Senátu
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam
 14. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam
 15. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam
 17. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam
 18. Návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam
 19. Návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam
 20. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam
 21. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze
  /senátní tisk č. 21/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam
 23. Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam
 29. Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam
 30. Návrh na odvolání výhrad České republiky k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam
 31. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam
 33. Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na/mimo území ČR za období červen-listopad 2000, přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen-listopad 2000 a plánovaných cvičeních na rok 2001
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.