(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh na změnu ve složení orgánů Senátu
 2. Návrh na zařazení senátora do výboru Senátu
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátora Mirka Topolánka a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam
 6. Usnesení Senátu Parlamentu České republiky ke sněmovnímu tisku č. 214
 7. Návrh zákona o veřejných dražbách
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o Veřejném ochránci práv
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam
 10. Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pitharta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb.
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (Přerušeno do 10. prosince 1999)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pitharta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb.
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.