(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh na změnu složení orgánů Senátu
 2. Návrh na zařazení senátora do výboru Senátu
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (Přerušeno do 12. listopadu 1999)
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sjednaná v Haagu dne 19. října 1996
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. prosince 1997
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20. května 1980
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam
 10. Návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam
 13. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením Podvýborů Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pro důchodovou reformu, pro rodinnou politiku a pro rovnoprávné uplatnění zdravotně postižených občanů
 14. Návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 1999
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o občanských průkazech
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam
 17. návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam
 18. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam
 19. Návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam
 21. Návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam
 23. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam
 25. Vládní návrh k vysílání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a k pobytu cizích vojsk na území České republiky
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam
 26. Vládní návrh na prodloužení účasti jednotek Armády České republiky v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam
 27. Návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam
 29. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam
 30. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam
 31. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam
 32. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu - zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam
 33. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam
 36. Návrh na zařazení senátorů do výborů Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.