(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam
 3. Návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam
 6. Návrh zákona o vojácích z povolání
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam
 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam
 8. Návrh zákona o vojácích z povolání
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16. 1. 1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady, Rada Evropy č. 106, sjednané v Madridu dne 21. května 1980, podepsané ve Štrasburku 24. června 1998
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam
 12. Návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002)
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam
 14. Návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam
 19. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. - 30. 6. 1999
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam
 22. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991)
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam
 23. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam
 24. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam
 25. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam
 26. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam
 27. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (Přerušen do 5. 8. 1999)
 29. Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 8. 8. 1999)
 30. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam
 31. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam
 32. Návrh senátního návrhu zákona senátora Mirka Topolánka a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam
 33. Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam
 34. Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.