(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh výzvy Senátu Parlamentu České republiky palestinským a izraelským představitelům k odsouzení a okamžitému ukončení násilností a k návrhu k jednáním o budoucím mírovém soužití na Blízkém Východě
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam
 6. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam
 10. Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam
 11. Návrh senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam
 12. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vladimíra Schovánka
 13. Návrh senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
  /senátní tisk č. 65/
 21. Návrh zákona o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam
 23. Návrhy na konání veřejných slyšení Senátu

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.