(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam
 3. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období červenec až prosinec 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002)
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam
 8. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam
 15. Návrh zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších přepisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam
 29. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam
 30. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam
 32. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam
 33. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam
 34. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam
 35. Návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam
 36. Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam
 38. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam
 40. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.