(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9707. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednaná v Haagu 25. října 1980
  /senátní tisk č. 97072/Stenozáznam
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
  /senátní tisk č. 97073/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu
  /senátní tisk č. 97059/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996
  /senátní tisk č. 97060/Stenozáznam
 5. návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97067/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97061/Stenozáznam
 7. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.
  /senátní tisk č. 97062/Stenozáznam
 8. Návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996
  /senátní tisk č. 97063/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97064/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97065/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97066/Stenozáznam
 12. Návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97068/Stenozáznam
 13. Návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
  /senátní tisk č. 97069/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97070/Stenozáznam
 15. návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
  /senátní tisk č. 97071/Stenozáznam  (přerušeno)
 16. návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
  /senátní tisk č. 97071/Stenozáznam
 17. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky a jeho orgánům za období od 1.1.1997 do 21.7.1997

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.