(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství podepsaná dne 5. února 2001 v Praze
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam
 3. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam
 5. Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996)
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 12. Návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 13. Návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam
 14. Návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Tomáše Julínka, Dagmar Lastovecké, Vladislava Maláta a dalších senátorů o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a některých bezpečnostních složek komunistického režimu, kterým se mění zákon č.140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Milana Šimonovského, Daniela Kroupy, Roberta Koláře, Jiřího Šenkýře, Heleny Rögnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb. a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněném pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb. a zákona č. 104/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam
 23. Návrh zákona o podávání a vyřizování stížností
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam
 25. Návrh na konání veřejného slyšení Senátu
 26. Příprava veřejných slyšení Senátu
 27. Návrh usnesení Senátu podle § 1 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, k informování senátorů o rozhodnutích vlády podle čl. 43 odst. 4 a 5 Ústavy České republiky
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Tomáše Julínka, Dagmar Lastovecké, Vladislava Maláta a dalších senátorů o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a některých bezpečnostních složek komunistického režimu, kterým se mění zákon č.140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Milana Šimonovského, Daniela Kroupy, Roberta Koláře, Jiřího Šenkýře, Heleny Rögnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb. a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněném pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb. a zákona č. 104/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.