(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9709. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Sdělení předsedy volební komise o lhůtách na podání návrhů na volbu člena stálé delegace Parlamentu České republiky pro spolupráci s Evropským parlamentem
 2. Návrh senátora Vladimíra Zemana a dalších senátorů - návrh senátního návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97079/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
  /senátní tisk č. 97082/Stenozáznam
 4. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s uskutečněním výcvikových činností jednotek Armády České republiky mimo území České republiky a s krátkodobou přítomností jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku
  /senátní tisk č. 97081/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97080/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97083/Stenozáznam
 7. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 97088/Stenozáznam  (přerušeno)
 8. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 97088/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97084/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97085/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
  /senátní tisk č. 97087/Stenozáznam
 12. Volba člena stálé delegace Parlamentu České republiky pro spolupráci s Evropským parlamentem
 13. Volba člena stálé delegace Parlamentu České republiky pro spolupráci s Evropským parlamentem
 14. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
  /senátní tisk č. 97102/Stenozáznam
 15. Návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  /senátní tisk č. 97086/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97089/Stenozáznam
 17. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996
  /senátní tisk č. 97090/Stenozáznam
 18. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997
  /senátní tisk č. 97091/Stenozáznam
 19. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze
  /senátní tisk č. 97092/Stenozáznam
 20. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Praze dne 19. března 1997
  /senátní tisk č. 97093/Stenozáznam
 21. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze
  /senátní tisk č. 97094/Stenozáznam
 22. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze
  /senátní tisk č. 97095/Stenozáznam
 23. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 23. května 1997
  /senátní tisk č. 97096/Stenozáznam
 24. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 12. dubna 1997 v Bukurešti
  /senátní tisk č. 97097/Stenozáznam
 25. Návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 7 - 10/1996 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou
  /senátní tisk č. 97098/Stenozáznam
 26. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
  /senátní tisk č. 97099/Stenozáznam
 27. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze
  /senátní tisk č. 97100/Stenozáznam
 28. Naplnění základních práv a svobod v České republice
 29. Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
  /senátní tisk č. 97103/Stenozáznam
 30. Návrh na poděkování Senátu starostům, kteří se podíleli na záchranných a obnovovacích pracích v zaplavených oblastech
 31. Návrh volební komise Senátu na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Senátu a jeho orgánů při volbě prezidenta republiky
 32. Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
  /senátní tisk č. 97103/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.