(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Usnesení Senátu k senátnímu tisku č. 150
 2. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam
 3. Příprava veřejného slyšení Senátu
 4. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam
 5. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (Jednání přerušeno do 29. listopadu 2001)
 9. Návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam
 11. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Dodatku 2 k Memorandu o porozumění týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), podepsaného dne 13. listopadu 2000 v Marseille, a při jeho provádění s aplikací ustanovení Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam
 12. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (pokračování přerušeného jednání)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (jednání bylo přerušeno do pátku 30. listopadu 2001)
 23. Návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam
 25. Návrh zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam
 30. Návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam
 32. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam
 33. Návrh senátního návrhu zákona senátora Roberta Koláře a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 102/ (Jednání přerušeno v souladu s Jednacím řádem Senátu)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (Jednání přerušeno d 6. prosince 2001)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (jednání o návrhu zákona bylo přerušeno, senátní tisk byl zařazen na pořad 12. schůze Senátu)
 38. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam
 39. Návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam
 40. Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2002
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.