(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 2. Návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam
 6. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam
 7. Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2001
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam
 9. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2001 a výroční zpráva, o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2001
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam
 10. Návrh Pravidel jednání Senátu při zajištění účasti delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu Evropské unie a návrh na vyslovení souhlasu se zřízením Podvýboru Výboru pro evropskou integraci pro Mezivládní konferenci Evropské unie v roce 2004
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam
 12. Návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam
 14. Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.