Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 79 - Trestní zákoník
 • 80 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 81 - Zákon o důchodovém spoření
 • 82 - Zákon o spotřebních daních
 • 87 - Zákon o ochraně veřejného zdraví

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 77 - Občanský soudní řád
 • 78 - Zákon o místních poplatcích
 • 86 - Opatření proti leg. výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 88 - Zákon o veřejných dražbách
 • 89 - Plemenářský zákon

mezinárodní smlouva

 • 26 - Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci
 • 44 - Změny harmonogramu Úmluvy o regulaci velrybářství

jiný

 • 1 - Petice veř. pořádek a soc. věci
 • 62 - Zpráva o činnosti VOP 2014
 • 75 - Návrh na prodloužení doby působení Britského vojen. týmu v ČR
 • 83 - Komentovaný pořad jednání ER
 • 91 - Operace Island
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

1/1 VVVK Daniel Jiránek
  (VVVK) Zdeňka Hamousová (VUZP) 9. schůze č.164  - vyslovuje souhlas
  č.165  - schvaluje
  Podán:
  26

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu

  26/1 UPV 26/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 9. schůze č.159  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  44

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014

  44/1 VUZP 44/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) (VZOB) 9. schůze č.144  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  62

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014

  62/1 VVVK 62/2 UPV Anna Šabatová
   Jiří Čunek (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 9. schůze č.147  - bere na vědomí
   Podán:
   75

   Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

   75/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) 9. schůze č.154  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   77

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   77/1 UPV JeronýmTejc(zástupce skupiny poslanců)Eliška Wagnerová (UPV) 9. schůze č.152  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2015 Sb.
   78

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   78/1 VUZP 78/2 UPV Kristýna Zelienková(zástupce skupiny poslanců)Pavel Eybert (VUZP) Emilie Třísková (UPV) 9. schůze č.167  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2015 Sb.
   79

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   79/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.151  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2015 Sb.
   80

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   80/1 VHZD 80/2 UPV 80/3 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)Petr Bratský (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) Miloš Malý (UPV) 9. schůze č.143  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2015 Sb.
   81

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

   81/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 9. schůze č.169  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2015 Sb.
   82

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   82/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 9. schůze č.170  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2015 Sb.
   83

   Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 25. - 26. června 2015

   83/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    (VEU) 9. schůze č.149  - bere na vědomí
    Podán:
    86

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

    86/1 UPV 86/2 VHZD Petr Fiala(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Libor Michálek (VHZD) 9. schůze č.158  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2015 Sb.
    87

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    87/1 VZSP 87/2 UPV 87/3 VUZP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) Jitka Seitlová (VUZP) Vladimír Plaček (UPV) 9. schůze č.157  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2015 Sb.
    88

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

    88/1 VHZD Jan Volný(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 9. schůze č.162  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2015 Sb.
    89

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    89/1 VHZD Ondřej Benešík(zástupce skupiny poslanců)Karel Kratochvíle (VHZD) 9. schůze č.163  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2015 Sb.
    91

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015

    91/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)František Bublan (VZOB) 9. schůze č.155  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 007/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

    (6107/15)
    COM (2015) 46

    Česká verze
    doručena dne 11.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Peter Koliba

    8.4.2015
    č. 51 N 007/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. schůze
    č. 153 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (24.08.2015)
    IPEX

    vstup do zaměstnánínezaměstnanost mladýchpráce mládežepřístup k zaměstnánívytváření pracovních příležitostívyloučení ze společnostiboj proti nezaměstnanostichudobaoperativní programEvropský sociální fond
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    K 011/10
    Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020

    (6595/15)
    COM (2015) 82

    Česká verze
    doručena dne 26.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    12.5.2015
    č. 67 K 011/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 12.5.2015

     
    9. schůze
    č. 148 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.10.2015)
    IPEX

    energetická rozvodná síťbezpečnost dodávkycena energiezměna klimaturozvod elektřinykonkurenceschopnosttransevropská síť
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 009/10
    Sdělení Komise_Pařížský protokol-plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020

    (6588/15)
    COM (2015) 81

    Česká verze
    doručena dne 26.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    12.5.2015
    č. 66 K 009/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 12.5.2015

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 29.4.2015

     
    9. schůze
    č. 145 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.10.2015)
    IPEX

    trvale udržitelný rozvojskleníkový plynfinanční pomocsnižování plynných emisívliv na životní prostředízměna klimatuinvestice
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 010/10
    Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,Výboru regionů a Evropské investiční bance Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu

    (6594/15)
    COM (2015) 80

    Česká verze
    doručena dne 26.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    12.5.2015
    č. 67 K 010/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 12.5.2015

     
    9. schůze
    č. 148 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.10.2015)
    IPEX

    ochrana spotřebitelebezpečnost dodávkyplynzásobování energiíspotřeba energiecena energie
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    J 019/10
    Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2015NPR

    (8893/15)
    COM (2015) 254

    Česká verze
    doručena dne 13.5.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Václav Hampl

    3.6.2015
    č. 74 J 019/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 9. schůze
    č. 150 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    Česká republikahospodářská politikarozpočtový schodekstabilizace hospodářstvízdravotní systémhospodářská reformaveřejná zakázkahrubý domácí produktvysokoškolské vzdělánífiskální politikakorupcestabilizační programhlídání dětípolitika zaměstnanostireforma školstvípomoc sociálně znevýhodněným skupinámPakt o stabilitě a růstu
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    Projednávání v PSP

    Jiří Kautský
    K 020/10
    SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci

    (8961/15)
    COM (2015) 240

    Česká verze
    doručena dne 20.5.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    3.6.2015
    č. 70 K 020/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 9. schůze
    č. 160 - závěrečné usnesení přijato
    18.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    přeshraniční spolupráceobchodování s lidmibiometrievízová politikapolitický azylvnější hranice Evropské unieprogram Společenstvímigrační politikanaléhavá pomocimigrace
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    J 023/10
    Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

    (9355/15)
    COM (2015) 286

    Česká verze
    doručena dne 28.5.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    16.6.2015
    č. 78 J 023/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 9. schůze
    č. 161 - závěrečné usnesení přijato
    18.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (23.11.2015)
    IPEX

    mezinárodní spoluprácemigrujícímezinárodní pomocstředomořský region ESmigrační politika SpolečenstvíItálieŘecko
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková