Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 44 - Zákon o spotřebních daních
 • 45 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 46 - Celní zákon
 • 47 - Zákon o výkonu povolání architektů
 • 48 - Občanský zákoník
 • 49 - Zákon o dráhách

mezinárodní smlouva

 • 2 - ČR - Kuvajt letecká doprava
 • 3 - Dohoda - družicová navigace
 • 5 - ČR - Kuvajt - ochrana investic
 • 6 - Rámcová dohoda mezi EU a Koreou
 • 10 - ČR - Kazachstán - podpora investic
 • 11 - Úmluva o kazetové munici
 • 381 - ČR - Austrálie
 • 382 - Mezinárodní trestní soud

jiný

 • 42 - Žádost vlády o vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER
 • 51 - Zpráva o peticích za rok 2010
 • 383 - Petice - silnice I/11

senátní návrh schválený v PS

 • 50 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
2

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997

2/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
2/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Vít Bárta(ministr dopravy)Josef Řihák (VHZD) Tomáš Töpfer (VZOB) 6. schůze č.139  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Kuvajt, Česká republika
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím

3/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
3/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Vít Bárta(ministr dopravy)Josef Řihák (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 6. schůze č.140  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, družice, satelitní navigace
5

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu

5/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
5/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 6. schůze č.157  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Kuvajt, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
6

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé

6/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
6/2 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Töpfer (VZOB) Josef Táborský (VEU) 6. schůze č.133  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, obchodní dohoda, Jižní Korea, dohoda o spolupráci, rámcová dohoda
10

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně

10/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
10/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 6. schůze č.158  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Kazachstán, ochrana investic, podpora investic
11

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o kazetové munici

11/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Alexandr Vondra(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) 6. schůze č.149  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, zakázaná zbraň, kontrola dovozu, zneškodňování zbraní, střelná zbraň a střelivo
42

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

42/1 VEU
 • doporučuje
42/2 UPV
 • vyslovuje souhlas
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (UPV) 6. schůze č.131  - schvaluje
Podán:
44

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

44/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 6. schůze č.154  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2011 Sb. spotřební daň, tabák, tabákový průmysl, chemický alkohol, dieselová nafta, minerální olej
45

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011

45/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 6. schůze č.155  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2011 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu, snižování dluhu
46

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

46/1 VHZD
 • schvaluje
46/2 UPV
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 6. schůze č.156  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2011 Sb. celní právo, chov ryb, clo, celní formality, celní delikty, celní kontrola
47

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

47/1 VUZP
 • schvaluje
47/2 UPV
 • schvaluje
Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Marta Bayerová (VUZP) Jiří Čunek (UPV) 6. schůze č.150  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2011 Sb. stavebnictví, architektura, městský architekt, profesní komora
48

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

48/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
48/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Jiřina Rippelová (UPV) Eva Richtrová (VUZP) 6. schůze č.151  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2011 Sb. pronájem nemovitosti, bytová politika, vypovědění smlouvy, občanský zákoník, úprava nájmů
49

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

49/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Vít Bárta(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) 6. schůze č.137  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2011 Sb. vysokorychlostní doprava, dopravní síť, železniční doprava, společná dopravní politika, Agentura Evropské unie pro železnice, jízdní personál, železniční síť
50

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

50/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
50/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
50/3 VZSP
 • záznam z jednání
Karel Korytář (senátor)Petr Pakosta (VHZD) Daniela Filipiová (VZSP) Miloš Malý (UPV) 6. schůze č.160  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2011 Sb. silniční doprava, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu
51

Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010

Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
  6. schůze č.136  - schvaluje
  Podán:
  381

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách

  381/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  381/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 6. schůze č.138  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, Austrálie
  382

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu, přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku

  382/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  382/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 6. schůze č.132  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, právní postavení, trestní soud, mezinárodní trestní právo
  383

  Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

  383/1 VVVK
  • konstatuje
  383/2 VHZD
  • doporučuje
  Zdeňka JordánováTomáš LazeckýMartin Dostál
   Karel Kapoun (VVVK) (VHZD) 6. schůze č.143  - schvaluje
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 141/07
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací

   (14035/10)
   KOM (2010) 546

   Česká verze
   doručena dne 8.10.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   2.2.2011
   K 141/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6. schůze
   č. 162 - závěrečné usnesení přijato
   17.3.2011
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   politika vzdělávánínovinkaevropská sociální politikamalé a střední podnikysociologie výchovyrozvojová politikahospodářská politikapolitika výzkumuvýzkumná politika EUvýzkum a vývoj
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   N 006/08
   Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem

   (15770/10)
   KOM (2010) 618

   Česká verze
   doručena dne 4.11.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Škaloud

   2.2.2011
   N 006/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Státní úřad pro jadernou bezpečnostVUZP
   • Usnesení přijato
   • 19.1.2011

    
   6. schůze
   č. 147 - závěrečné usnesení přijato
   16.3.2011
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (26.03.2012)
   IPEX

   nakládání s odpademjaderný výzkumradioaktivní odpadradiační ochranapodzemní skladování odpaducivilní ochranaozářené palivojaderná bezpečnostochrana životního prostředí
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   K 003/08
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zdanění finančního sektoru

   (15282/10)
   KOM (2010) 549

   Česká verze
   doručena dne 22.10.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Jana Juřenčáková

   2.2.2011
   K 003/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 25.1.2011

    
   6. schůze

   IPEX

   finanční institucefinanční trhúvěrová instituceprotikrizový plánměnová krizebankaoživení hospodářstvíhospodářská recesestabilizace hospodářstvíhospodářská reforma
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jiří Kautský
   K 016/08
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti

   (16336/10)
   KOM (2010) 642

   Česká verze
   doručena dne 18.11.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Koukal

   2.2.2011
   K 016/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
   • Usnesení přijato
   • 19.1.2011

    
   6. schůze
   č. 153 - závěrečné usnesení přijato
   16.3.2011
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (20.03.2012)
   IPEX

   hospodářská a sociální soudržnostvytváření pracovních příležitostíhospodářský růsthospodaření se zdrojiznalostní ekonomikapolitika zaměstnanostihospodářská recesePakt o stabilitě a růstu
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jiří Kautský
   K 020/08
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti

   (17066/10)
   KOM (2010) 682

   Česká verze
   doručena dne 28.11.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Pavel Trpák

   2.2.2011
   K 020/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
   • Usnesení přijato
   • 19.1.2011

    
   6. schůze
   č. 159 - závěrečné usnesení přijato
   17.3.2011
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (02.02.2012)
   IPEX

   vytváření pracovních příležitostíplná zaměstnanoststát sociálních jistotpolitika zaměstnanosti EUevropská strategie zaměstnanostiprofesní přípravaboj proti nezaměstnanosti
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   N 022/08
   Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

   (17564/10)
   KOM (2010) 708

   Česká verze
   doručena dne 9.12.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   23.2.2011
   N 022/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 6. schůze
   č. 148 - závěrečné usnesení přijato
   16.3.2011
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (13.12.2011)
   IPEX

   organizace EUpráva jednotlivcečinnost orgánůlidská právauplatňování právních předpisů EUpravomoc EU
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Martin Hrabálek